Regulamin świadczenia usług hostingowych

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy firmą BluLink Dawid Chojak zwaną dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.

Z chwilą zarejestrowania i opłacenia usługi, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w aktualnym cenniku Operatora – BluLink Dawid Chojak

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę BluLink Dawid Chojak zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Rejestracja usługi hostingowej, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Operator ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę lub podmiot trzeci, bez dodatkowej zgody ze strony Abonenta.

§ 3 Rejestracja usług hostingowych

 1. Aby zarejestrować usługę hostingową, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej Operatora lub złożyć pisemny bądź elektroniczny wniosek, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Aktywacja usługi nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator nie aktywuje usługi, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, usługa zostanie usunięta, a umowa z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowa aktywacja usługi i przedłużenie jej ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 Opłaty i terminy abonamentowe

 1. Abonent rejestuje i przedłuża usługę zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora dostępnym na stronie internetowej www.blulink.pl.
 2. Operator na 30 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym prześle Abonentowi przypomnienie o wygasaniu usługi.
 3. Brak opłaty przedłużającej ważność usługi na kolejny okres abonametowy skutkuje rozwiązaniem umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Opłaty należy wnosić przelewem na konto Operatora mBank 08 1140 2017 0000 4302 1084 9810 lub poprzez płatności on-line dostępne na stronie zamówienia.
 5. W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umów Operator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesiąc skutkuje utratą dostępu do serwera Operatora, zamknięciem konta i utratą wszystkich związanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawiązanie umowy i udostępnienie połączenia z internetem może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości.
 6. W przypadku nieotrzymania faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Operatora.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3,
  § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.
 8. Abonent jest zobowiązany do pisemnego lub elektronicznego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika i odbiorcy faktur.

§ 5 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług świadczonych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej oraz transferów ustalonych przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie utrudnianie dostępu innym użytkownikom nadmiernym transferem, rozsyłaniem nadmiernej ilości poczty.
 4. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów.
 5. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi. Zmiana hasła może nastąpić tylko w drodze kontaktu e-mail z administratorem info@blulink.pl, pisemnym wydaniu dyspozycji przez właściciela konta lub potwierdzeniu telefonicznym.
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu dla celów związanych ze świadczeniem usług hostingowych. Abonent, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych

§ 6 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoich kontach hostingowych.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoich kontach hostingowych.
 3. Abonent zobowiązuje się nie instalować stron o charakterze pornograficznym niezgodnym
  z prawem, rasistowskich lub nielegalnych i takich, które zawierają linki do tego typu stron.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie
  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. "o świadczeniu usług drogą elektroniczną").
 5. Abonent posiadający dostęp do usługi "SSH" jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.
 6. Operator ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie
  w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Abonenta serwera hostingowego.

§ 7 Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług opłaconych przez Abonenta zgodnie z zawartą Umową o parametrach nie gorszych od wskazanych w Umowie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu wszystkich lub niektórych usług, związanych z obsługą i konserwacją systemu, w szczególności
  w soboty i niedziele w godzinach 22:00-6:00 lub innych porach, jeśli wymaga tego doraźne bezpieczeństwo systemu.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Abonenta, powstałe w wyniku:
  1. działania siły wyższej
  2. osób trzecich
  3. nieprawidłowego użytkowania kont
  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta,
  5. nieotrzymania poczty elektronicznej

§ 8 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

 1. Umowa Abonencka może być rozwiązana:
  1. Na skutek oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego przed wygaśnięciem usługi.
  2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 10 dni od upływu ważności usługi (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
  3. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
  5. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne w formie pisemnej lub elektronicznej wysłanej na adres info@blulink.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd

Co nowego?

Wszystkie aktualności
Uwaga na kolejną falę oszustw w sieci - przyszedł SMS, skontaktuj się
Ostrzegamy klientów przez naciągaczami próbującymi straszyć i wyłudzić poprzez SMS kupno/odnowienie domeny com.pl itp.Informacje o usługach są wysyłan...
więcej
Facebook znów w tarapatach!
Zła passa serwisu Marka Zuckerberga trwa. Po olbrzymim skandalu związanym z wyciekiem danych użytkowników portalu Facebook nie ma czasu na odpoczynek....
więcej